HI terasa

Predstavljamo hidroizolacioni sistem terasa na način da gornji, završni i prohodni pokrivač bude kamen, keramika, drvo ili betonske ploče, postavljeni na ljepilu ili na distancerima.
Presjek ovakvog hidroizolacionog sistema terasa:
•   AB konstrukcija
•   hidroizolacija i parna brana, jedinstven proizvod
•   termička izolacija, samo u slučaju da se ispod terase nalazi zatvoreni ili grijani prostor
•   cementna košuljica u padu od 1,5%, minimalne debljine 4 cm, odvojena od termike PE folijom
•   primarna hidroizolacija
•   prilagodljivi distanceri ili ljepilo za kamen/keramiku/drvo
•   kameno, keramičko, drveno ili betonsko popločanje, ukoliko se postavlja na distancere onda bez fugiranja i zapunjavanja
 
Prednosti ovakvog sistema su:
•   cjelokupan sistem je prozračan te ne dolazi do zarobljavanja i nakupljanja vode unutar slojeva sistema
•   oborinska voda odmah završi na hidroizolaciji odnosno u odvodnom sistemu te se na ovaj način završno
popločanje može jako brzo prosušiti nakon padavina ili pranja terase
•   nema kontinuiranog vodenog pritiska na hidroizolaciju te samim time nema niti stvaranja kiselih i štetnih hemijskih sastojaka
•   završno popločanje se može potpuno horizontalno postaviti što estetski djeluje dobro
•   kontrola same hidroizolacije je moguća kao i eventualna sanacija jer se slojevi popločanja mogu lako demontirati i ponovno postaviti
•   ovaj tip hidroizolacionih sistema omogućava da se završna kota vanjskog popločanja ujednači odnosno potpuno uravni sa unutrašnjim popločanjem bez straha da će doći do ulaza vode – sistem bez praga. 
  
 
  Idealno bi bilo da se prilikom izrade horizontalne AB strukture (konstrukcije) terase objekta, svježi beton zagladi te „izvuče“ prema slivnim mjestima sa padom od 0,5%.

•  Sekundarna hidroizolacija i parna brana kroz jedinstveni proizvod čine bitan element cjelokupnog sistema. Ovaj sloj će spremno prihvatiti svaki vid havarijske vode, vodenog kondenzata ili zarobljene vode u postupku gradnje te ga uspješno usmjeriti ka odvodnim jedinicama. Preporuka za ovaj sloj je jednoslojna samoljepljiva bitumenska hidroizolacija i ujedno parna brana sa uloškom od aluminijumskog voala.

•  Kao termičku izolaciju u ovom slučaju prohodnih krovova preporučujemo zatvorenu termičku strukturu – vodoneupojnu strukturu tj. ekstrudirani polistiren XPS ili prskanu poliuretansku pjenu. Termička izolacija na terasama nije neophodna osim u slučajevima kada se ispod nalazi zatvoreni ili grijani prostor.

•  Cementna košuljica u padu ne smije biti tanja od 4 cm, treba biti armirana staklenim vlaknima i odijeljena od termičke izolacije slojem PE folije (obični građevinski najlon). Cementna košuljica treba biti sa kontinuiranim padom od najmanje 1,5% prema slivnim zonama, čvrsta, zaglađena i ravna.

•  Primarna hidroizolacija je ključni i najvažniji sloj ovog sistema, pa njen kvalitet treba biti izrazito visok. Za ovaj hidroizolacioni sistem, s obzirom na zahtjevnu gradnju i izazovan postinstalacioni period, primarna hidroizolacija treba biti izrazito mehanički otporna, ujedno vrlo rastegljiva, sa jakim prijanjanjem za podlogu, otporna na razne hemijske spojeve, bakterije, izrazito otporna na nagle temperaturne promjene i sl. 
Za primarnu hidroizolaciju balkona preporučujemo polimercementni premaz sa adekvatnim uglovnim manžetnama – trakama.
 

 
 
•  Prilagodljivi distanceri su u pravilu samopodesivi po visini, tako da možemo kompenzovati padove cementne košuljice, postaviti završno popločanje u horizontalnu ravan te drugi tip distancera koji se postavljaju kao fiksna podloška ispod popločanja. Oba tipa distancera ravnomjerno raspoređuju elemente popločanja u smislu širine fuga, tačkama sjecišta i sl.
Ukoliko želite više informacija vezano za sistem popločanja sa distancerima, molimo Vas da kliknete ovdje.
   
 

 
 
• Drenažni sloj postavljen cijelom površinom ispod popločanja predstavlja jako bitan aspekat ovog sistema. Ukoliko se keramika postavlja na distancere, drenažni sloj nije potreban.
Uloga drenažnog sloja je izrazito pozitivna i višeznačajna te samim time:
• ne dolazi do zarobljavanja vode ispod slojeva popločanja te popločanje ne poprima razne boje, odnosno ne dolazi do „flekavog popločanja“
• procjedna voda brzo izlazi iz slojeva popločanja i vezivnih materijala te se popločanje brzo prosušuje. Ovo je posebno važno u kontinentalnim krajevima niskih temperatura.
• hidroizolacija biva oslobođena i rasterećena od dugotrajnog prisustva hemijski „agresivne“ vode što joj značajno produžava vrijeme aktivne eksploatacije
• drenažni sloj djeluje kompenzativno između različitih podloga i slojeva te ne dolazi do pucanja kamenog ili keramičkog popločanja
• na popločanjima urađenim preko ovih specijalnih drenažnih slojeva, nikad nećete vidjeti ružne tragove šalitre odnosno kalcifikovane tragove i mrlje.
Ukoliko želite da saznate više o proizvodima koje nudimo za drenažu, molimo Vas kliknite ovdje.

•  Za cjelokupan sistem i njegovu funkcionalnost, jako su bitni adekvatni drenažni linijski ili tačkasti slivnici. Tačkasti slivnici trebaju imati mogućnost drenažnog ulaza vode sa više nivoa.
 
Proizvođači čije sisteme i proizvode ugrađujemo prilikom hidroizolacije terasa su: